Disclaimer

Disclaimer


1. Toepassing

 

1.1. Deze website (hierna : de “Website”) wordt uitgebaat door het Contentatelier, Blandenstraat 191A, 3053 Haasrode, ondernemingsnummer 0724.719.068 (hierna : “het Contentatelier”).


1.2. Alle rechten en modaliteiten die in deze gebruiksvoorwaarden ten behoeve van Het Contentatelier bedongen zijn, gelden eveneens voor de door Het Contentatelier ingeschakelde derden.

 

1.3. Door op deze Website te surfen of deze te gebruiken, enige bestanden of documenten te lezen of te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of deze op enige andere manier te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe om deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Enkel deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Eventuele andere voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. Toegang


2.1. Deze Website kan in principe geraadpleegd worden door recente computers of toestellen waarop courante software geïnstalleerd is (browser, operating system, enz.). Het Contentatelier waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan niet aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) deze Website niet kunt consulteren of gebruiken.


2.2. Het is niet toegelaten om, met welke technische middelen dan ook en op welke wijze dan ook, (te trachten) zich toegang te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is eveneens verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, deze Website te wijzigen, aan te passen, enige elementen toe te voegen en/of te verwijderen.

Elke gebruiker van de Website zal er zich ten allen tijde van onthouden om enige daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik of op enige wijze de goede werking van de Website in het gedrang kan brengen.


2.3. Het gebruik van enig (automatisch) systeem (zoals maar niet beperkt tot spiders en robots), met als bedoeling een toegang tot de Website te creëren op zo'n manier dat er meer berichten verstuurd worden dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale webbrowser haalbaar is, is verboden. Onder “berichten” dient o.a. te worden verstaan stemmen of zgn. “likes”, vragen, verzoeken, enz., zelfs indien zo’n bericht ingaat of antwoordt op enig verzoek of uitnodiging op de Website.

 Het is publieke zoekmachines wel toegestaan om de inhoud van de Website te bezoeken via “spiders” e.d. met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website beschikbaar te maken via de zoekmachines. Het Contentatelier verleent daarbij evenwel niet het recht om de inhoud van de Website te archiveren. Het Contentatelier behoudt zich ook het recht voor om deze toelating op eender welk ogenblik in te trekken.


2.4. Het is mogelijk dat u zich voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website dient te registreren. U verbindt er zich toe daarbij correcte gegevens in te vullen. Het Contentatelier raadt u aan om uw login en uw paswoord geheim te houden en deze niet mee te delen aan derden. Elke geregistreerde gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gegevens, logins, paswoorden, registratie en evt. misbruiken (alsook de eventuele schadelijke gevolgen ervan). Het Contentatelier kan in dit kader op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

 

3. Aansprakelijkheid


3.1. Het gebruik, de toegang en/of de raadpleging en het gebruik van de Website, van welke aard ook en op welke wijze ook, gebeurt steeds onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het Contentatelier kan in dit opzicht niet aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor enige gebeurlijk geleden schade of verlies, van welke aard ook (directe schade, indirecte schade, gevolgschade, winstderving, verlies van data of van een kans, enz.), zelfs indien deze het gevolg zou zijn van enige nalatigheid of vergetelheid in de samenstelling, opbouw of uitbating van de Website, of enige onderdelen ervan.


3.2. Het Contentatelier zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de informatie, gegevens en documenten op de Website volledig, actueel en accuraat zijn, maar fouten en onvolledigheden kunnen nooit worden uitgesloten. Het Contentatelier geeft in dat verband dan ook geen enkele waarborg. Het Contentatelier kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies, van welke aard ook, voortkomend uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op de Website.

 Het Contentatelier behoudt zich het recht voor om de informatie of gegevens op de Website op elk moment te wijzigen, aan te passen, te corrigeren of te verwijderen.


3.3. Deze Website kan o.m. links naar andere websites of applicaties bevatten. Voor zover deze niet gecontroleerd worden door Het Contentatelier, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Het Contentatelier. Het Contentatelier gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites of applicaties wijzigt. Elke gebruiker dient dan ook zelf te bepalen of deze websites of applicaties geschikt zijn voor bezoek of gebruik. Het Contentatelier kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de goede werking van dergelijke externe sites of applicaties, noch voor enige nadelige of schadelijke gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik ervan kunnen voortvloeien.

 

3.4. Het Contentatelier zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de Website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Het Contentatelier behoudt zich echter het recht voor om de Website op eender welk ogenblik geheel of gedeeltelijk stop te zetten of op te schorten, zonder dat Het Contentatelier ertoe gehouden is om vooraf te waarschuwen. Het Contentatelier kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies, van welke aard ook, voortkomend uit enige stopzetting, opschorting of onderbreking, vertraging, technische of andere storing, beperkte of niet-bereikbaarheid van de Website, enz.


3.5. Het Contentatelier zet haar haar beste middelen in om de Website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden. Desalniettemin kan niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Het Contentatelier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of enig verlies, van welke aard ook.

 

Het Contentatelier adviseert in dat verband om uw computer of toestel te voorzien van de nodige beschermende software (zoals anti-virus en firewall). Zo u zou vaststellen dat één of meer van hoger vermelde elementen voorkomt in de Website, verzoeken wij u dit te melden via de contactgegevens van Het Contentatelier die u op de Website terugvindt.


3.6. Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, kredietkaartnummers, enz., gebeurt steeds op eigen risico van de gebruiker.

 

Het Contentatelier zet haar beste middelen in om te zorgen voor een veilige overdracht van deze gegevens, maar kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde.

 

Het Contentatelier adviseert in dat verband om uw computer of toestel te voorzien van de nodige software, en steeds omzichtig om te springen met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke informatie en gegevens.4. Persoonlijke levenssfeer


Meer informatie over het privacybeleid van Het Contentatelier vindt u hier.  

 

5. Intellectuele eigendom


5.1. Het  ontwerp, de structuur, de lay-out, de inhoud, de merken, de afbeeldingen, de illustraties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, en alle andere onderdelen van de Website zijn de exclusieve eigendom van Het Contentatelier en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.a. het auteursrecht). Elke gebruiker van de Website erkent en aanvaardt dit uitdrukkelijk, en hij of zij verwerft geen enkel recht in dit verband door op de Website te surfen of deze te gebruiken.


5.2. Het is strikt verboden om de Website, of enig onderdeel ervan, te reproduceren, te verspreiden, te verdelen, te verkopen of te publiceren, onder welke vorm dan ook, tenzij met het voorafgaande schriftelijke akkoord van Het Contentatelier. Het opslaan van enige informatie en/of enig onderdeel van deze Website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser.

 

6. Diverse bepalingen


6.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen ervan de geldigheid van de andere bepalingen geenszins aan.

 

Indien enig gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Het Contentatelier deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het (economisch) effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

 

6.2. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen, zelfs zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie van o.a. wetswijzigingen of wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden.

 

Wijzigingen treden in werking van zodra zij op de Website kenbaar gemaakt worden, tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid.


6.3. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 

6.4. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van deze Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel.


6.5. Voor alle vragen inzake huidige gebruiksvoorwaarden, gelieve contact op te nemen via de gegevens die u terugvindt via de contactpagina op deze website.Klanten

BOSSY ° Group-IPS ° Het Gezonde Huis ° Pantarein Publishing ° Therabel Pharma ° United Talent ° United Talent Coacht

Marthe Van Campenhout

copywriter - content marketeer - consultant

marthe@contentatelier.be


 © Contentatelier 2019

Deze website maakt gebruik van cookies, o.a. om bezoekersgedrag en verkeer te analyseren en de effectiviteit van campagnes te meten. Lees het cookiebeleid voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen. Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Lees meer
Accepteren