Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna : de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke opdracht of levering van diensten en/of goederen door het Contentatelier BV, met maatschappelijke zetel te Blandenstraat 191A, 3053 Haasrode, ondernemingsnummer 0755.593.673, RPR Leuven (hierna : “het Contentatelier”) aan de klant (hierna : “de Klant”). De toepassing van enige algemene of andere voorwaarden uitgaande van de Klant wordt uitgesloten. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de toepassing van deze Algemene Voorwaarden voor elke opdracht aan het Contentatelier.

1.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van een schriftelijk en door de Klant en het Contentatelier ondertekend document.

2. Offertes en opdrachten

2.1. Elke offerte vanwege het Contentatelier is steeds onder voorbehoud, en het Contentatelier behoudt zich daarbij onder andere het recht voor om tik- of andere fouten of enige andere materiële vergissingen te corrigeren. Offertes zijn slechts geldig voor de termijn zoals aangeduid op de offerte, waarna de deze automatisch komt te vervallen.

2.2. Door de ondertekening van de offerte en/of het overmaken van zijn akkoord, aanvaardt de Klant de offerte. Het Contentatelier zal vervolgens, na deze aanvaarding door de Klant, haar akkoord uitdrukkelijk bevestigen, waarna de overeenkomst tussen partijen tot stand komt.

2.3. Elke aanvraag tot annulering van een opdracht, of enig onderdeel ervan, vanwege de Klant dient steeds schriftelijk te gebeuren. Dergelijke annulering is slechts geldig wanneer deze uitdrukkelijk aanvaard wordt door het Contentatelier. Bij elke annulering zal de Klant in ieder geval steeds betaling verschuldigd zijn voor de reeds door het Contentatelier gemaakte kosten en gepresteerde diensten, zulks met een minimum van 25 % van het totaal bedrag van de specifieke offerte of opdracht, tenzij het Contentatelier een hogere kost of schade kan aantonen.

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat hij geen beroep kan doen op het recht van eenzijdige beëindiging van aannemingsovereenkomsten zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

2.4. Het Contentatelier behoudt zich steeds het recht voor om opdrachten, of onderdelen ervan, te weigeren, of de uitvoering ervan te staken wanneer daar gegronde redenen voor zijn, zoals bijvoorbeeld in geval van enige inhoud of onderwerpen in strijd met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden, zonder dat het Contentatelier om die reden tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn.

2.5. In overleg met en na akkoord van het Contentatelier kan de Klant een strippenkaart aankopen die recht geeft op een vooraf bepaald aantal uren, te presteren door het Contentatelier. Strippenkaarten zijn slechts geldig tot de aangeduide verval- of geldigheidsdatum en niet terugbetaalbaar.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Voor elke opdracht geldt dat de diensten, uitvoering en verbintenissen van het Contentatelier steeds inspanningsverbintenissen uitmaken, tenzij uitdrukkelijk anders  overeengekomen.

3.2. De termijnen voor levering en/of uitvoering door het Contentatelier zijn slechts indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Enige vertraging in de levering of uitvoering door het Contentatelier kan nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen, boetes, ontbinding van de overeenkomst of weigering vanwege de Klant om een product in ontvangst te nemen.

3.3. De Klant verbindt er zich toe om het Contentatelier tijdig en volledig de benodigde informatie, documenten en gegevens over te maken, in het overeengekomen formaat en op de afgesproken wijze, teneinde het Contentatelier toe te laten de opdracht uit te voeren. Indien deze informatie, documenten en gegevens niet tijdig, niet correct of niet volledig beschikbaar zijn voor het Contentatelier, behoudt deze laatste zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten of uit te stellen, onverminderd het recht van het Contentatelier om extra kosten of schadevergoeding aan de Klant aan te rekenen.

3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal het Contentatelier het recht hebben om in het kader van een opdracht of bestelling in delen aan te leveren of uit te voeren.

4. Prijs, facturatie en betaling

4.1. De prijs is deze zoals overeengekomen op de offerte en/of in de overeenkomst. Het Contentatelier behoudt zich evenwel het recht voor om de prijs nog aan te passen indien na het opmaken van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomst nog enige bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (zoals maar niet beperkt tot lonen, sociale lasten, fiscale maatregelen, indexaties, enz.) gewijzigd zijn. Het Contentatelier zal de Klant hiervan in voorkomend geval schriftelijk en op gemotiveerde wijze informeren.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte, zijn externe kosten of kosten van derden (zoals bijvoorbeeld betalingen aan beheers-vennootschappen, media of exploitanten van websites, samenwerkingen met andere leveranciers van de Klant, enz.) niet in de prijs van de offerte inbegrepen.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle prijzen en bedragen steeds exclusief BTW.

4.3. Wanneer de Klant een offerte aanvaard heeft en het Contentatelier vervolgens met de opdracht heeft ingestemd, zal het Contentatelier een eerste voorschot aan de Klant factureren alvorens de uitvoering te starten. Dit voorschot bedraagt in beginsel 30% van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk een ander percentage werd overeengekomen. Het Contentatelier zal in beginsel pas starten met de uitvoering van de concrete opdracht wanneer zij betaling van dit voorschot bekomen heeft.

Het Contentatelier zal ook de mogelijkheid hebben om tussentijdse voorschotten of bedragen aan de Klant te factureren, zoals bijvoorbeeld in het geval van meer langlopende opdrachten.

4.4. De facturen van het Contentatelier zijn contant betaalbaar, en in ieder geval op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Elke betwisting van enige factuur dient uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen door de Klant schriftelijk aan het Contentatelier te worden overgemaakt, op straffe van verval.

4.5. Voor elke onbetaalde factuur of elk openstaand bedrag zal van rechtswege, zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 8% op jaarbasis, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal worden beschouwd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog openstaande bedrag met een minimum van €75.

4.6. In geval van niet tijdige betaling of niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, worden alle openstaande facturen en schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Het Contentatelier behoudt zich verder ook het recht voor om elke uitvoering van opdrachten of dienstverlening ten aanzien van de Klant te staken of op te schorten tot de volledige betaling van de openstaande bedragen, of om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van het Contentatelier op schadevergoeding.

4.7. Indien de Klant gedeeltelijke betalingen uitvoert, zullen deze eerst worden aangerekend op de verschuldigde intresten, kosten en (schade) vergoedingen, en pas daarna op de nog openstaande hoofdsommen.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Elke klacht of opmerking met betrekking tot enig product, dienst of enige uitgevoerde opdracht vanwege het Contentatelier dient uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk door de Klant aan het Contentatelier te worden overgemaakt. De formulering van een klacht zal de Klant geenszins ontslaan van diens betalingsverplichting.

5.2. Het feit dat het Contentatelier een klacht in ontvangst neemt, betekent geenszins dat het Contentatelier deze aanvaardt of erkent. Wanneer de Klant tijdig en terecht een gebrek in een product, dienst of opdracht meldt, zal het Contentatelier zelf de keuze hebben om dit gebrek zelf te corrigeren of recht te zetten, dan wel om de Klant een compensatie of vergoeding toe te kennen.

5.3. Het Contentatelier kan enkel aansprakelijk zijn voor schade waarvan is aangetoond dat deze het directe gevolg is van een aan het Contentatelier toerekenbare tekortkoming.

De aansprakelijkheid van het Contentatelier ten aanzien van de KIant is in ieder geval beperkt tot maximaal de prijs of het bedrag (exclusief BTW) van de concrete opdracht in het kader waarvan het schadegeval zich heeft voorgedaan. Indirecte en gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot winstderving, verlies van data, documenten of informatie, enz., zijn steeds uitgesloten.

5.4. De Klant verbindt er zich toe om steeds de aangeleverde teksten of producten na te lezen en op hun juistheid te controleren. Het Contentatelier kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden.

5.5. Elke verzending van teksten, producten, informatiedragers, bestanden, enz. gebeurt steeds op risico van de Klant. Het Contentatelier kan nooit aansprakelijk gesteld worden omwille van het gebruik van moderne communicatie- en informatietechnologieën, virussen e.d., tenzij in geval van opzet of grove nalatigheid in hoofde van het Contentatelier.

5.6. De Klant dient steeds in te staan voor de door hem aangeleverde informatie, documenten en gegevens, alsook voor de correctheid, volledigheid en bruikbaarheid ervan. De Klant is hiervoor als enige verantwoordelijk. het Contentatelier zal nooit aansprakelijk zijn voor enige inbreuken of schade, zoals bijvoorbeeld de schending van auteursrechten, merkenrechten of enige andere rechten van derde, te wijten aan de door de Klant aangeleverde informatie, documenten en gegevens. De Klant zal het Contentatelier in dat verband integraal vrijwaren tegen elke vordering van derden.

6. Intellectuele eigendom

6.1. De teksten, producten en creaties van het Contentatelier zijn beschermd door het auteursrecht.

6.2. Onverminderd hetgeen hierna is bepaald in artikel 6.3., blijft het Contentatelier ten allen tijde eigenaar van haar eigen bestaande intellectuele eigendom, dit wil zeggen alle knowhow, ontwerprechten, processen, auteursrechten (met inbegrip van het recht op computersoftware), merkenrechten, octrooien of enige andere intellectuele eigendomsrechten die reeds in het bezit waren van of in licentie waren gegeven aan het Contentatelier vóór de datum van uitvoering van de opdracht of overeenkomst of gegenereerd of verworven op elk moment onafhankelijk van de uitvoering van de opdracht of overeenkomst.

6.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, draagt het Contentatelier, in de mate van het mogelijke, de auteursrechten op de teksten en creaties die specifiek voor de Klant gerealiseerd werden over aan deze laatste, of verleent het Contentatelier een gebruiksrecht aan De Klant hierop, maar enkel van zodra de Klant alle facturen en openstaande bedragen in kwestie integraal betaald heeft en hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van het Contentatelier voldaan heeft. Tot die tijd blijven voormelde auteursrechten, of enige andere rechten met betrekking tot de teksten en creaties, de exclusieve eigendom van het Contentatelier.

6.4. De Klant aanvaardt dat het Contentatelier melding maakt van de Klant binnen haar klantenportfolio, zoals bijvoorbeeld op de website van het Contentatelier of in presentaties aan klanten, en dat bepaalde creaties gerealiseerd voor De Klant daarbij ook ter illustratie getoond of gecommuniceerd worden. Indien De Klant dit niet wenst, of indien hij hier bepaalde specifieke afspraken rond wil maken, dient de Klant dit uitdrukkelijk bij de start van de opdracht aan het Contentatelier te melden.

7. Duur en beëindiging

7.1. Op de offerte wordt melding gemaakt van de duur van de opdracht en/of van het specifieke project. Opdrachten of overeenkomsten van bepaalde duur of voor een specifiek project zijn niet voortijdig opzegbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

In geval van een overeenkomst van onbepaalde duur, zal elke partij steeds de uitdrukkelijk afgesproken opzeggingstermijn dienen na te leven, of, bij gebreke aan zulke afgesproken termijn, steeds een redelijke opzeggingstermijn in acht dienen te nemen.

7.2. Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de andere partij enig recht op schadevergoeding heeft, indien (i) de andere partij ophoudt te bestaan, vereffend werd, ontbonden is of haar activiteiten heeft beëindigd; of (ii) er beslag is gelegd op alle of een belangrijk deel van haar vermogen; of (iii) de andere partij failliet is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend (of redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze zal worden ingediend).

8. Privacy en persoonsgegevens

8.1. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat het Contentatelier zijn persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres, BTW-nummer, enz.), alsook deze van zijn contactpersonen en medewerkers, zal opslaan en verwerken. Voor zoveel als nodig bevestigt de Klant daarvoor ook de nodige toelatingen van voormelde contactpersonen en medewerkers te hebben bekomen.

Het Contentatelier is verantwoordelijk voor deze verwerking. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of opdracht en de levering van de diensten door het Contentatelier. De gegevens zullen worden aangewend voor doeleinden zoals opname in het klantenbestand en het overmaken van documenten, teksten, creaties, offertes, briefwisseling en facturatie.

De Klant heeft steeds recht op inzage en verbetering van zijn gegevens en kan daartoe contact opnemen met het Contentatelier.

8.2. Het Contentatelier kan deze gegevens ook gebruiken om de Klant te informeren over nieuwe inactieven, promoties of publiciteit van het Contentatelier, voor zover de Klant zich daar uitdrukkelijk mee akkoord heeft verklaard. De Klant heeft ten allen tijde het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketingdoeleinden.

8.3. Het Contentatelier zal deze gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij in geval het Contentatelier hiertoe verplicht zou zijn op basis van enige wet, regelgeving of rechterlijke uitspraak.

8.4. Elke partij verklaart dat zij de regels die van toepassing zijn op de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016) en de (nationale of andere) uitvoeringsbepalingen, zal naleven.

9. Overdracht

Geen der partijen zal haar rechten of verplichtingen onder de overeenkomst overdragen aan enige derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere partij.

10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht, d.i. een plotse gebeurtenis buiten de wil van partijen om die de uitvoering van de verbintenissen van een partij redelijkerwijze onmogelijk maakt, zullen de tekortkomingen aan de verbintenissen te wijten aan deze overmacht niet toerekenbaar zijn aan de in gebreke blijvende partij.

10.2. De partij die zich op overmacht beroept, zal de andere partij zo snel als redelijkerwijze mogelijk en schriftelijk op de hoogte stellen van de overmachtssituatie.

De verbintenissen in kwestie die door de overmachtssituatie redelijkerwijze onmogelijk worden, zullen worden opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt.

11. Diverse bepalingen

11.1. Door de overeenkomst wordt geen enkele vennootschapsrechtelijke band of joint venture gecreëerd tussen partijen. Partijen blijven derhalve als onafhankelijke entiteiten bestaan en opereren.

11.2. Deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst zijn deelbaar en indien één of meer van de bepalingen ongeldig worden verklaard, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. Indien enig gedeelte als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen partijen nieuwe bepalingen onderhandelen welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde  bepaling benaderen. Indien enig gedeelte als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

11.3. Het in gebreke blijven door een partij om haar rechten onder de overeenkomst af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden noch in enige mate de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen.

12. Toepasselijk recht en forum

12.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst.

12.2. Elk geschil m.b.t. de overeenkomst, de inhoud, de uitvoering, de interpretatie of de beëindiging ervan, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Leuven.