Algemene Voorwaarden Webshop

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze voorwaarden (hierna : de “Webshopvoorwaarden”) zijn van toepassing op de webshop en online aankopen op de website www.contentatelier.be (hierna : de “Webshop”). De website, inclusief de Webshop, wordt uitgebaat door het Contentatelier BV, met maatschappelijke zetel te Blandenstraat 191A, 3053 Haasrode, ondernemingsnummer 0755.593.673, RPR Leuven (hierna : “het Contentatelier”).

1.2. De Webshopvoorwaarden zijn als enige van toepassing bij online aankopen en bestellingen. De toepassing van enige aankoop-of andere voorwaarden van de klant (hierna : de “Klant”) wordt uitgesloten.

2. Prijzen & kosten

Alle prijzen op de Webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en eventuele andere taksen of toeslagen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), exclusief verzendkosten.

3. Aanbod

 3.1. De Webshop, het aanbod en de inhoud worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen materiële vergissingen, fouten of onvolledigheden niet worden uitgesloten. Het Contentatelier kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zullen het Contentatelier niet verbinden, en het Contentatelier is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Het Contentatelier behoudt zich het recht voor om tik- of andere fouten of enige andere materiële vergissingen (b.v. in de online weergegeven prijzen) te corrigeren.

3.2. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door het Contentatelier. Het Contentatelier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Extra voorwaarden (zoals b.v. een beperkte geldigheidsduur van een aanbod, voorbestelling, enz.) worden uitdrukkelijk vermeld.

3.3. De afbeeldingen van producten op de Webshop zijn indicatief. Het uiteindelijke product (zoals b.v. de cover van een boek) kan hiervan nog afwijken.

3.4. In geval van specifieke vragen over één of meer producten op de Webshop of over bepaalde voorwaarden of modaliteiten (zoals b.v. leveringstermijn) vraagt het Contentatelier aan de Klant om contact op te nemen (zie de contactgegevens op de Webshop). 

4. Online aankoop

4.1. Het bestelproces op de Webshop verloopt als volgt :

  • De Klant vult vervolgens zijn/haar klanten- en adresgegevens in (voor facturatie en verzending);
  • De Klant plaatst een of meerdere producten in de winkelwagen;
  • De Klant klikt op ‘afrekenen;
  • De Klant kiest een betalingsoptie via beveiligde betaling, accepteert de Webshopvoorwaarden en bevestigt de aankoop (bestelling met betaalverplichting). De Klant voert de betaling uit via de gekozen optie;
  • De Klant ontvangt een bevestiging en samenvatting van de aankoop (inclusief de factuur) via het e-mailadres dat de Klant zelf heeft opgegeven;
  • Het product wordt verzonden door het Contentatelier na ontvangst van de betaling.

4.2. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betalingsopties:

  • Bancontact;
  • PayPal

4.3. De Klant stemt uitdrukkelijk in met elektronische facturatie via e-mail.

5. Levering

5.1. Producten worden verzonden door het Contentatelier (ophalen ter plaatse is niet mogelijk). Producten besteld op de Webshop kunnen worden geleverd in België en Nederland. De levering zal gebeuren door BPost of een andere door het Contentatelier aangeduide koerier- of pakjesdienst. De toepasselijke verzendkosten worden vermeld in het bestelproces.

5.2. Tenzij in geval van een voorbestelling van nog te verschijnen producten, of tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen geleverd op het door de Klant aangeduide leveringsadres binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling en volledige betaling. Deze leveringstermijn is indicatief, en kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding vanwege het Contentatelier.

In geval van overmacht zoals bedoeld in artikel 11 of uitzonderlijke omstandigheden die (tijdige) levering redelijkerwijze onmogelijk maken of bemoeilijken (zoals b.v. stakingen of sociale onrust, uitzonderlijke verkeers- of weersomstandigheden, brand, enz.) behoudt het Contentatelier zich het recht voor om de levering uit te stellen dan wel te annuleren. In geval van annulering door het Contentatelier in dergelijke omstandigheden zal het Contentatelier de aankoopprijs voor het product in kwestie terugbetalen aan de Klant.

5.3. Het risico wegens verlies of beschadiging van een product gaat over op de Klant vanaf het ogenblik dat de Klant (of een door de Klant aangewezen derde partij) het product fysiek in bezit heeft gekregen.

6. Herroepingsrecht

6.1. Het Contentatelier biedt via de Webshop enkel producten aan die gepersonaliseerd zijn voor de Klant (zoals b.v. een boek met een persoonlijke boodschap van de auteur erin specifiek voor de Klant).

Gelet op dit persoonlijke karakter van de producten, en overeenkomstig artikel VI.53, 3° van het Wetboek Economisch Recht, kan de Klant zich niet beroepen op enige bedenktermijn voor de aankoop en wordt het herroepingsrecht uitgesloten.

6.2. Meer algemeen geldt het wettelijke herroepingsrecht niet voor Klanten die optreden als onderneming.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product, dan wel enige andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant schriftelijk (incl. e-mail) worden gemeld aan het Contentatelier, zulks uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst.

7.2. Het feit dat het Contentatelier een klacht in ontvangst neemt, betekent geenszins dat het Contentatelier deze aanvaardt of erkent. Wanneer de Klant tijdig en terecht een gebrek in een product meldt, zal het Contentatelier enkel gehouden kunnen zijn tot de vervanging van het product of, naar keuze van het Contentatelier, tot terugbetaling van de prijs voor het product in kwestie. Elke verdere aansprakelijkheid van het Contentatelier wordt uitdrukkelijk uitgesloten in dit verband.  

8. Intellectuele eigendom

8.1. De producten, teksten en creaties van het Contentatelier, met inbegrip van de Webshop, zijn beschermd door het auteursrecht.

8.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, mag de Klant niets geheel of gedeeltelijk kopiëren, verkopen, verhuren, verdelen, uitgeven, publiceren of openbaar maken, op welke wijze ook, van de werken, producten of gegevens die beschermd zijn door het auteursrecht zonder voorafgaandelijke toestemming van de houder van het recht.

9. Privacy en persoonsgegevens

9.1. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat het Contentatelier zijn persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres, BTW-nummer, enz.), alsook deze van zijn contactpersonen en medewerkers, zal opslaan en verwerken. Voor zoveel als nodig bevestigt de Klant daarvoor ook de nodige toelatingen van voormelde contactpersonen en medewerkers te hebben bekomen.

Het Contentatelier is verantwoordelijk voor deze verwerking. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de producten door het Contentatelier. De gegevens zullen worden aangewend voor doeleinden zoals opname in het klantenbestand en het overmaken van de producten, bevestiging van de bestelling en facturatie.

De Klant heeft steeds recht op inzage en verbetering van zijn gegevens en kan daartoe contact opnemen met het Contentatelier.

9.2. Het Contentatelier kan deze gegevens ook gebruiken om de Klant te informeren over nieuwe inactieven, promoties of publiciteit van het Contentatelier, voor zover de Klant zich daar uitdrukkelijk mee akkoord heeft verklaard. De Klant heeft ten allen tijde het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketingdoeleinden.

9.3. Het Contentatelier zal deze gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij in geval het Contentatelier hiertoe verplicht zou zijn op basis van enige wet, regelgeving of rechterlijke uitspraak, of tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

9.4. Elke partij verklaart dat zij de regels die van toepassing zijn op de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016) en de (nationale of andere) uitvoeringsbepalingen, zal naleven.

10. Overdracht

Geen der partijen zal haar rechten of verplichtingen onder de overeenkomst overdragen aan enige derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere partij.

11. Overmacht

11.1. In geval van overmacht, d.i. een plotse gebeurtenis buiten de wil van partijen om die de uitvoering van de verbintenissen van een partij redelijkerwijze onmogelijk maakt, zullen de tekortkomingen aan de verbintenissen te wijten aan deze overmacht niet toerekenbaar zijn aan de in gebreke blijvende partij.

11.2. De partij die zich op overmacht beroept, zal de andere partij zo snel als redelijkerwijze mogelijk en schriftelijk op de hoogte stellen van de overmachtssituatie.

De verbintenissen in kwestie die door de overmachtssituatie redelijkerwijze onmogelijk worden, zullen worden opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt.

12. Diverse bepalingen

12.1. Door de overeenkomst wordt geen enkele vennootschapsrechtelijke band of joint venture gecreëerd tussen partijen. Partijen blijven derhalve als onafhankelijke entiteiten bestaan en opereren.

12.2. Deze Webshopvoorwaarden en de overeenkomst zijn deelbaar en indien één of meer van de bepalingen ongeldig worden verklaard, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. Indien enig gedeelte als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen partijen nieuwe bepalingen onderhandelen welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde  bepaling benaderen. Indien enig gedeelte als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

12.3. Het in gebreke blijven door een partij om haar rechten onder de overeenkomst af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden noch in enige mate de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen.

13. Toepasselijk recht en forum

13.1. Het Belgisch recht is van toepassing.

13.2. Elk geschil m.b.t. de overeenkomst, de inhoud, de uitvoering, de interpretatie of de beëindiging ervan, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Leuven.

13.3. Indien gewenst kan de Klant ook een beroep doen op het ODR (Online Dispute Resolution-platfom) van de Europese Commissie :

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

***